Dodacie a platobné podmienky 

Tovar sa predáva podľa vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v záväznom prijatí objednávky zaslanej predávajúcim kupujúcemu.

V prípade, že kupujúci tovar nie je schopný prevziať objednávku v čase a na mieste dohodnutom v kúpnej zmluve upovedomí o tom predávajúceho bezodkladne.

Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho udávané výrobcom sa môžu odlišovať od skutočnosti o ± 1% z uvedenej hodnoty. Zobrazenie tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci môže byť len ilustračné.

Miestom a spôsobom dodania tovaru je miesto a spôsob uvedené v záväznom prijatí  objednávky predávajúcim.

V prípade, že predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Kupujúcemu sa odporúča upovedomiť predávajúceho vo forme e-mailovej správy najneskôr v deň doručenie/prevzatia o tom, že tovar prevezme namiesto kupujúceho tretia osoba odlišná od kupujúceho, pričom je vhodné uviesť meno a priezvisko tejto osoby. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru je povinná predložiť predávajúcemu kópiu akceptácie objednávky. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznom prijatí objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

Kupujúci je povinný skontrolovať tovar a jeho obal ihneď pri prevzatí. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, prípadne, že je tovar neúplný, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a je povinný spolu s dopravcom spísať o tom záznam. O mechanickom poškodení tovaru v neporušenom obale je kupujúci povinný informovať predávajúceho bezodkladne po  prevzatí zásielky a zaväzuje sa tovar nepoužívať. Na neskoršie reklamácie mechanického poškodenia sa nebude prihliadať.

Ak kupujúci tovar bezdôvodne odmietne prevziať bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy a/alebo zaplatiť kúpnu cenu za riadne dodaný tovar, je predávajúci oprávnený uplatniť si nárok na náhradu vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky.  Právo predávajúceho na náhradu škody týmto nie je dotknuté.

Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol  kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

V prípadoch, kde je nutný záručný list, dostane ho kupujúci v balení spolu s tovarom, daňovým dokladom, dodacím listom a ostatnými dokladmi predpísanými platnými právnymi predpismi.

Platba dobierka

Pri nákupe tovaru zaplatíte kúpnu cenu vrátane poplatku za dopravu a poplatku za zvolený spôsob platby v hotovosti, alebo platobnou kartou dodávateľovi alebo vodičovi prepravnej služby.

Platba prostredníctvom online platobnej brány

Pri nákupe tovaru zaplatíte kúpnu cenu  vrátane poplatku za dopravu a poplatku za zvolený spôsob platby bezhotovostne prostredníctvom online platobnej brány. 

Poplatok za dopravu do zahraničia sa stanovuje individuálne.

Doprava zadarmo platí na objednávky s hodnotou vyššou ako 100€.

  • Tovar Vám doručíme po prvé uzamykateľné dvere domu.
  • Pri tovare, ktorý máme na sklade, vám objednávku zvyčajne doručíme do dvoch až troch pracovných dní.
  • Tovar na objednávku musíme objednať u nášho dodávateľa, čo môže trvať niekoľko dní či týždňov.
  • Pri objednávke v e-shope vám pošleme e-mail a SMS o expedovaní objednávky, deň pred doručením vás o doručení bude cez SMS kontaktovať kuriér a v deň doručenia objednávky vás bude kuriér kontaktovať telefonicky.
Product added to wishlist