Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní odo dňa, kedy ste prevzali tovar do svojho vlastníctva Vy alebo Vami určená tretia osoba, pokiaľ ide o inú osobu ako o zasielateľa.

Odstúpenie od zmluvy – Spotrebiteľ 
Právo na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku prislúcha spotrebiteľovi.
Spotrebiteľom môže byť iba fyzická osoba.

Odstúpenie od zmluvy – Firma 
Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom nemá nárok na odstúpenie od zmluvy.

Opotrebený, znečistený, neúplný alebo spotrebný tovar 
Tovar môže byť použitý za účelom zistenia jeho povahy a vlastnosti; avšak nemalo by dôjsť k jeho zjavnému opotrebovaniu. Je potrebné myslieť na náklady, ktoré budeme mať s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Kupujúci je povinný nahradiť predávajúcemu náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (napr. neúplný obsah, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.). Účtovaniu týchto poplatkov predídete, ak tovar uvediete do pôvodného stavu sami (očistenie, skompletovaníe, správne zabalenie a pod.).

V prípade odstúpenia od zmluvy nás musíte informovať zaslaním jednoznačného vyjadrenia o Vašom zámere odstúpiť od zmluvy.
Vyplnený formulár prosím vytlačte a priložte ho k vrátenému tovaru, inak vašu zásielku nebude možné správne identifikovať. 
V prípade uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy sa za dostatočné považuje, ak odošlete informáciu o uplatnení tohto práva pred uplynutím lehoty na odstúpenie
.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho
Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

 

Poučenie kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom o možnosti od zmluvy odstúpiť

1.    Spotrebiteľovi vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v tomto článku ako „zákon č. 102/2014 Z.z.“), a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom alebo určenou treťou osobou. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak spotrebiteľ zašle oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Oznámenie o tomto práve je spotrebiteľovi doručené spolu s faktúrou a dodacím listom.
2.    Spotrebiteľ uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy výhradne písomne, a to prostredníctvom doporučenej pošty zaslanej na adresu sídla predávajúceho uvedenú v záhlaví týchto všeobecných obchodných podmienok, e-mailom na adrese  eshop@abczone.sk  alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Spotrebiteľ môže na tento účel použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.(Vložiť link na vzorový formulár na stránke abczone.sk) 
3.    Spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom v čase od jeho doručenia do momentu jeho vrátenia, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
4.    Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si zmluvné strany všetky vzájomné prijaté plnenia. 
5.    Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla predávajúceho alebo ho odovzdať predávajúcemu osobne alebo iným spôsobom vopred dohodnutým s predávajúcim. Tovar odporúčame poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme.
6.    Predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vráti spotrebiteľovi v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe, pokiaľ sa spotrebiteľ s predávajúcim nedohodnú inak.
7.    Priame náklady na vrátenie tovaru pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ. V súlade s § 7 ods. 6 Zák.č. 102/2014 Z.z. spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú: 
    a)  poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
    b)  predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
    c)  predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil, resp. počítačového softvéru ak prebehla jeho inštalácia,
    d)  poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
8.    Spotrebiteľ má nárok pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy na vrátenie nákladov za najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
9.    Ustanovenia tejto časti VOP sa vzťahujú výlučne len na kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Product added to wishlist